взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство ВАГІТНІСТЬ І НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ
просмотров - 221

Серед екстрагенітальної патології у вагітних жінок найчас­тіше зустрічаються захворювання серцево-судинної системи, зокрема, набуті вади серця. Вони займають перше місце серед причин материнської смертності. Саме тому лікар загальної практики повинœен знати особливості перебігу захворювань сер­цево-судинної системи у вагітних жінок і вплив тієї чи іншої патології на перебіг вагітності, а також особливості ведення вагітності та пологів при цих захворюваннях.

Набуті вади, здебільшого, є наслідком перенесеного ревма­тизму. Найчастіше вражається мітральний клапан, рідше — аортальний, ще рідше — тристулковий.

У вагітних найчастішою формою вади серця ємітральний стеноз, хоча в деяких роботах з кардіології найбільш частою вадою вважають недостатність мітрального клапана. Це, без сумніву, наслідок гіпердіагностики, пов'язаної з неправильним трактуванням функціонального систолічного шуму на верхівці серця і відсутність можливості довести наявність чи відсутність вади інструментальними методами. При вагітності хворе сер­це поставлене перед необхідністю транспортувати значно біль­шу кількість крові, тому що об'єм циркулюючої крові збільшу­ється на 30-50%. Мітральний стеноз призводить до перепов­нення малого кола кровообігу, в той час як при вагітності і без того є передумови для застою крові у легенях. Поєднання цих факторів може призвести до порушення серцевої діяльності і до інших важких ускладнень аж до набряку легень.

При мітральному стенозі вагітність слід вважати проти­показаною, якщо з самого її початку відмічаються ознаки не­достатності кровообігу або активності ревматичного проце­су.

Прогноз перебігу вагітності та пологів у багатьох жінок по­кращується після мітральноїкомісуротомії'. Оптимальним для вагітності і пологів є термін від 1 до 2 років після операції. Че­рез 2 роки може з'явитися рестеноз, проте не менше ніж у 50-60% оперованих нормальний стан залишається на довгі роки, що дає можливість жінці стати матір'ю без шкоди для здоров'я. Тому при повній компенсації кровообігу, сину совому ритмі, від­сутності легеневої гіпертензії і активізації ревматичного про­цесу вагітність можна дозволити. В інших випадках вона про­типоказана.

Коли ж лікар поставлений перед фактом наявності вагіт­ності у жінок з мітральним стенозом і прогресуючою недос­татністю кровообігу, серцевою астмою чи набряком легень, мітральна комісуротомія є найбільш правильним виходом із ситуації. Її можна проводити, при необхідності, у будь-якому терміні вагітності, але найкращими термінами є 10-11 або 16-18 тижнів. Необхідно уникати тих термінів, при яких найбіль­ша вірогідність переривання вагітності. Після 28 тижнів опе­рація небажана, оскільки залишається мало часу до пологів і серцево-судинна система жінки і плода не встигає адаптува­тись до нових умов гемодинаміки.