взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство Відділення новонароджених
просмотров - 285

Кількість ліжок у відділенні новонароджених має складати 105-107% загальної кількості ліжок у післяпологових палатах. Площа палат має відповідати санітарним нормам — на одне ліжко новонародженого у фізіологічному відділенні має при­падати 3,0 м2, на 1 ліжко недоношеного та новонародженого в обсерваційному відділенні — не менше 4,5 м2. З пологової зали новонародженого забирає медсестра після повторного огляду неонатологом. Час передачі новонародженого медсестрі, стан його відзначається на першій сторінці історії розвитку новона­родженого і завіряється підписами акушерки та медичної сес­три відділення новонароджених.

Основні завдання відділення новонароджених (відділення неонатального догляду та лікування новонароджених — ВНДЛН) :

— здійснення догляду за здоровими новонародженими, що не перебувають у палатах разом з матерями;

— забезпечення діагностики та лікування хворих, незрілих новонароджених;

— забезпечення інтенсивного догляду недоношеним, хво­рим новонародженим;

— при відсутності відділення інтенсивної терапії новонаро­джених здійснювати первинну реанімацію новонароджених у пологовій залі, палаті інтенсивної терапії.

У відділенні новонароджених мають бути окремі палати для здорових доношених і недоношених дітей, палати інтенсивної терапії, процедурна, кімната для збирання молока, а також допоміжні приміщення.

Палати відокремлюються одна від одної скляними перего­родками, щоб чергова сестра могла краще слідкувати за ново­народженими. Один пост медсестри може обслуговувати не більше 20 новонароджених, а кількість недоношених, яких об­слуговує один пост, не повинна перевищувати 8. Палати для недоношених мають бути обладнані кувезами, куди централі­зовано подається зволожений кисень, підтримується температурий режим, що відповідає температурі тіла дитини, та воло­гість до 80%.

У відділенні новонароджених, як і в післяпологовому, дот­римуються принципу циклічного заповнення палат. Це дає можливість, окрім поточного вологого прибирання, проводити у звільнених палатах генеральне прибирання (1 раз на 7-10 днів). Всі палати новонароджених оснащуються бактерицид­ними лампами, які включаються 5-6 разів на добу (коли ново­народжені знаходяться біля матері для годування). Температу­ра повітря у відділенні повинна бути 21-22С, а у палатах для недоношених на 2С вищою.

За наявності можливостей доцільним є спільне перебуван­ня породіллі та її новонародженої дитини в палаті післяполо­гового відділення. При цьому знижується можливість інфікування дитини госпітальними штамами мікробів, створюють­ся сприятливі умови для заселœення організму новонароджено­го мікрофлорою матері. За такого режиму є можливість нав­чити матір навичкам догляду за новонародженими. Крім того, підвищується відповідальність матері за дотримання особис­тої гігієни і санітарного режиму в палаті. При спільному пере­буванні матері і новонародженого їх розміщують у боксах чи напівбоксах на одне-два ліжка. Кожна палата обладнана ме­дичними вагами, тумбочками чи поличками для зберігання бі­лизни, біксами для збереження стерильного матеріалу, набо­ром медикаментів для догляду за шкірою новонародженого. Бікс зі стерильним матеріалом міняють у міру використання, але не рідше 3 разів на добу. В усіх палатах мають бути дезин­фікуючі засоби. Медична сестра навчає матір догляду за ново­народженим, роз'яснює, як користуватися стерильним матері­алом і дезинфікуючими засобами. Запаси стерильного матері­алу і медикаментів, а також історію розвитку новонародженого тримають у кімнаті для медсестер. Медикаменти зберіга­ють під замком. Щоденно новонародженого оглядає лікар-неонатолоᴦ. Якщо стан дитини погіршується, слід негайно вирішувати питання про місце її подальшого перебування.