взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия III б. Критерии оценки
просмотров - 493

Данные задачи: 1.Эритроциты выполняют дыхательную функцию. 2. Количество эритроцитов в норме составляет 4,0 – 5,0 х 1012/л. 3.Уменьшение количества эритроцитов называет эритропения, наблюдается чаще при анемии и кровопотере. Увеличение количества эритроцитов называют эритроцитоз. 4. Гемопоэз происходит в красном костном мозге. 5. Гемоглобин способен присоединять молекулы кислорода и доставлять к клеткам. Количество НВ в норме составляет 130 – 150 г/л. 6. Увеличение количества гемоглобина при мышечной работе и на высокогорье объясняется тем, что происходит повышение потребности в кислороде (в горах наблюдается гипоксия). Увеличение количества эритроцитов идет за счет выхода их из депо и усиления гемопоэза. Инструмент проверки (модельный ответ)
Данные задачи: 1. Эритроциты выполняют дыхательную функцию. – 1 балл   2. Количество эритроцитов в норме составляет 4,0 – 5,0 х 1012/л. - 1 балл 3.Уменьшение количества эритроцитов называет эритропения, наблюдается чаще при анемии и кровопотере. Увеличение количества эритроцитов называют эритроцитоз. – 1 балл   4. Гемопоэз происходит в красном костном мозге. – 1 балл 5. Гемоглобин способен присоединять молекулы кислорода и доставлять к клеткам. Количество НВ в норме составляет 130 – 150 г/л. - 1 балл 6. Увеличение количества гемоглобина при мышечной работе и на высокогорье объясняется тем, что происходит повышение потребности в кислороде (в горах наблюдается гипоксия). Увеличение количества эритроцитов идет за счет выхода их из депо и усиления гемопоэза. - 1 балл   Максимальный балл - 6 баллов   (модельный ответ с подсчетом баллов)

Инструкция для эксперта:

6 баллов – полный правильный ответ

5 – 4 балла – неполный ответ

3 - 0 баллов – неправильный ответ

060301 Фармация
ОП.02 Анатомия и физиология человека. ОП.03 Основы патологии. ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики Контроль освоенного (ых) умения (ий): - ориентироваться в топографии и функциях органов и систем. -оказывать первую медицинскую помощь. -ориентировать в современной информации по генетике при изучении аннотаций лекарственных препаратов; - решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; - пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий наследственную патологию.
ГАОУ СПО РБ Бирский МФК Рассмотрено цикловой методической комиссией общепрофес-сиональных дисциплин «___» ___________ 2011ᴦ. Председатель ЦМК __________________ Ю.В. Бобер Практическое задание № 10 Ситуационные задания   Утверждаю Зам. директора по учебной работе ____________ Т.Г. Зотова «___» ___________ 2011ᴦ.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]