взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия IV желудочек
просмотров - 491

IV желудочек (ventriculus quartus) — неболь­ шая полость, заполненная спинномозговой жидкостью.

IV желудочек расположен в пределах ром­бовидной ямки и представляет собой узкую щель, заключённую между нею и сзади распо­ложенной сосудистой основой IV желудочка (tela choroidea ventriculi quarti). IV желудочек содержит сосудистое сплетение IV желудочка (plexus choroideus ventriculi quarti).

Над покрышкой (obex) по средней линии расположено непарное срединное отверстие IV желудочка (Мажанди) (apertura mediana

ventriculi quarti), через ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ IV желудочек сообщается с мозжечково-мозговой цистерной (cistertia cerebellomeduHarts).

На боковой стенке IV желудочка у места вы­хода корешков языкоглоточного и блуждающе­го нервов находится парная латеральная апер­тура (apertura lateralis ventriculi quarti) (отверстие Люшка), также открывающаяся в мозжечково-мозговую цистерну (cistema cerebellomedullaris).

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ

Спинномозговая жидкость (liquor cerebro-spinalis) сецернируется сосудистыми сплетени­ями. Сосудистое сплетение боковых желудоч­ков выделяет спинномозговую жидкость в полость последних, оттуда эта жидкость по­ступает через межжелудочковое отверстие в III желудочек. Далее вместе с жидкостью, выде­ленной сосудистым сплетением III желудочка, спинномозговая жидкость поступает через во­допровод среднего мозга (aqueductus mesen-cephali) в полость IV желудочка. Здесь к ней добавляется жидкость, выработанная сосудис­той оболочкой IV желудочка. Вся образовав­шаяся в желудочках жидкость через средин­ную и латеральную апертуру IV желудочка поступает в подпаутинное пространство (cavitas subarachnoidealis), а именно в мозжечково-моз-говую цистерну (cisterna cerebellomedullaris).

За сутки сосудистыми сплетениями выраба­тывается около 600 мл спинномозговой жидко­сти. Общее количество спинномозговой жидко­сти в подпаутанном пространстве и желудочках около 120—150 мл, в том числе 20—40 мл в желу­дочках мозга. Избыток жидкости через грану­ляции паутинной оболочки поступает в синусы твёрдой оболочки головного мозга; часть жид­кости всасывается венами оболочек спинного мозга.

При нарушении оттока спинномозговой жидкости из желудочков мозга возникает гид­роцефалия, или водянка головного мозга.

• При закрытии межжелудочкового отверстия

наступает окклюзионная (ᴛ.ᴇ. вызванная за­купоркой) водянка бокового желудочка.

• При нарушении проходимости водопровода

среднего мозга увеличивается объём боко­вых и III желудочков.

• При закрытии срединной и боковых апертур

IV желудочка возникает внутренняя голов­ная водянка (hydrocephalus internus), ᴛ.ᴇ. уве­личение объёма всœех четырёх желудочков.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]