взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия IV) Ветви брюшной аорты
просмотров - 529

Париетальные и висцеральные (парные и непарные) ветви брюшной аорты. Особенности их ветвления и анастомозы.
Брюшная аорта (нижняя часть нисходящей аорты) начинается на уровне верхнего края ХI грудного позвонка и является естественным продолжением грудной аорты, которая через аортальную щель диафрагмы переходит в полость живота. Брюшная аорта лежит за брюшиной вдоль передней и левой поверхности поясничного позвоночника, повторяя его изгиб кпереди (лордоз) и разделяясь на уровне IV-V позвонков на общие подвздошные артерии: правую и левую. Справа от аорты находится нижняя полая вена, кпереди — панкреас, горизонтальная часть дуоденум и корень брыжейки тонкой кишки.

Париетальные ветви брюшной аорты (парные, правые и левые):

1. нижние диафрагмальные артерии с верхними надпочечниковыми ветвями (1-24) -с началом на уровне аортальной щели диафрагмы;

2. поясничные артерии с дорсальными (спинными кожно-мышечными) и спинномозговыми ветвями.

Париетальные ветви анастомозируют между собой в задней брюшной стенке — поясничные артерии с верхними и нижними диафрагмальными и нижними межреберными. От бифуркации аорты отходит последняя париетальная ветвь — срединная крестцовая артерия, на которой располагается параганлий – адреналовая желœеза внутренней секреции.

Висцеральные ветви брюшной аорты:

1. чревный ствол (trunkus coeliacus) - начало на уровне ХII грудного позвонка, разветвление (сосудистый треножник) — над верхним краем панкреас — в составе: общей печеночной, левой желудочной и селœезеночной артерий;

2. артерии чревного ствола разделяются на ветви: общая печеночная (a. hepatica communis) — на собственную печеночную с левой и правой печеночными, пузырной ветвями и правой желудочной артерией, гастродуоденальная — на правую желудочно-сальниковую и верхнюю панкреато-дуоденальную артерии; селœезеночная (a. lienalis) — на левую желудочно-сальниковую и короткие желудочные артерии;

3. верхняя брыжеечная артерия (a. mesenterica superior): начало — позади тела панкреас на уровне XII грудного, I поясничного позвонков; расположение — внутри брыжейки тонкой кишки; ветви — нижние панкреато-дуоденальные, тоще-, и подвздошнокишечные (15-20), илеоцекальная, правая ободочная и средняя ободочная артерии – всœе они соединяются между собой, образуя в брыжейке аркады (дугообразные анастомозы 1-го, 2-го, 3-го порядка);

4. нижняя брыжеечная артерия (a. mesenterica inferior): начало — за брюшиной на уровне III-го поясничного позвонка, расположение — внутри брыжейки тонкой и толстой кишки; ветви: левая ободочная, сигмовидные, верхняя прямокишечная артерии соединяются между собой аркадами (внутрисистемными анастомозами) и между ветвями верхней брыжеечной артерии, образуя артериальный круг кишечника (Риоланову дугу) – межсистемный анастомоз между средней и левой ободочными артериями.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]