взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология III. Задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 263

1. Дайте определœение заболеванию «Сахарный диабет».

2. Дайте патогенетическую классификацию сахарного диабета.

3. Определите генетические предрасполагающие факторы для сахарного диабета 1 типа ….

4. Каковы средовые и предрасполагающие факторы для сахарного диабета 2 типа …

5. Каковы при сахарном диабете нарушения углеводного обмена ………………………..; нарушение обмена белков …………....; нарушение обмена липидов …………………..

6. Какие знаете стадии развития сахарного диабета …..

7. Составьте патогенетические различия сахарного диабета 1 и 2 типов.

Заполните таблицу

Признак Сахарный диабет 1 т. Сахарный диабет 2 т.
Возраст к началу заболевания    
Начало болезни    
Масса тела    
Пол    
Выраженность клинических мп-симптомов    
Течение диабета    
Кетоацидоз    
Уровень кетоновых тел в крови    
Анализ мочи    
Сезонность начала заболевания    
Уровень инсулина и С-пептида в плазме    
Состояние поджелу- дочной желœезы    
Лимфоциты и другие клетки воспаления в островке (инсулит)    
Антитела к островкам поджелудочной желœезы    
Генетические маркеры    
Конкордантность у монозиготных близнецов    
Частота диабета у родственников 1 степени родства    
Поздние осложнения    

8. Чем характеризуется нарушенная толерантность к глюкозе?

9. Заполните таблицу результатов пробы на толерантность к глюкозе

Условия исследования Концентрация глюкозы, ммоль/л
Цельная кровь Плазма
Венозная Капиллярная Венозная Капиллярная
Сахарный Диабет Натощак   Через 2 часа после нагруз- ки глюкозой        
Нарушенная толерантность к глюкозе Натощак   Через 2 часа после нагрузки глюкозой        

10. Составьте 2 ситуационные задачи, из которых бы можно было бы определить тип сахарного диабета.

11. Составьте 3 тестовых заданий на различные стадии развития сахарного диабета.

12. Решите следующие тестовые задания.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]