взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология IV. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОЛОВЫ И ШЕИ
просмотров - 423

Лимфатическую систему сосудов и узлов челюстно-лицевой области разделяют на лимфатические узлы лица, поднижнечелюстной области и шеи (рис.48). Отток лимфы от органов полости рта начинается сетями лимфатических капилляров, которые сливаются во всœе более крупные лимфатические сосуды, прерываемые лимфатическими узлами.

Лимфа от верхнечелюстной пазухи и бугра верхней челюсти оттекает в окологлоточные и глубокие шейные лимфатические узлы. Первым лимфатическим барьером на пути оттока лимфы от зубов являются подчелюстные и подбородочные узлы. Лимфа от лица и челюстей через лимфатические пути шеи поступает в яремные лимфатические стволы.

Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды головы и шеи следуют в основном по ходу кровеносных сосудов, направляясь сверху вниз. В области затылка и позади ушной раковины лежат затылочные и задние ушные лимфатические узлы. От этих узлов лимфатические сосуды идут вниз по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцей к лежащим здесь поверхностным шейным лимфатическим узлам.

Из области лица лимфа направляется в щечные и околоушные, а затем в подбородочные и поднижнечелюстные лимфатические узлы. К последним направляются отводящие лимфатические сосуды от глубоких отделов лица, десен, зубов, языка, слизистой оболочки ротовой и носовой полостей. Из этих групп узлов лимфа следует в глубокие шейные лимфатические узлы, лежащие по ходу основного сосудисто-нервного пучка шеи. В эти узлы поступает лимфа от глотки, гортани, верхних частей пищевода и трахеи, а также от щитовидной желœезы. По ходу трахеи расположены трахеальные узлы, связанные сосудами с лимфатическими узлами трахеобронхиальной группы и узлами средостения. В нижней части шеи выносятся сосуды поверхностных и глубоких лимфатических узлов шеи объединяются и образуют с каждой стороны яремный ствол: левый яремный ствол впадает в грудной проток, а правый – в правый лимфатический проток, которые отдают лимфу в венозное русло системы верхней полой вены.

Поверхностные лимфатические сосуды лица отводят лимфу в подбородочные, поднижнечелюстные, поверхностные лимфатические узлы околоушной желœезы.

Подбородочные узлы находятся вокруг переднего брюшка двубрюшной мышцы и принимают лимфу от кожи подбородка, нижней губы, десны из области резцов и кончика языка. Поднижнечелюстные узлы окружают подчелюстную слюнную желœезу и собирают лимфу от кожи внутренних участков верхнего и нижнего век, носа, щеки, верхней и нижней губ, от конъюнктивы глаза, слизистой оболочки полости носа, преддверия рта͵ боковых сторон языка, премоляров и моляров. Лимфатические сосуды этой системы следуют по ходу лицевой вены, часть из них прерывается в щечных и нижнечелюстных узлах, расположенных у нижнего края тела нижней челюсти.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]