взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология V пара – тройничный нерв
просмотров - 322

Тройничный нерв - ϶ᴛᴏ смешанный нерв. Имеет четыре ядра, расположенные на дне IV желудочка – в ромбовидной ямке и в среднем мозге. Из них одно ядро – двигательное и три – чувствительных (рис. 27).

В глазницу – (1 ветвь)

Глазной нерв

(n. ophthalmicus)

В крылонёбную ямку – (2 ветвь)

Верхнечелюстной нерв

(n. maxillaris)

В подвисочную ямку – (3 ветвь)

Нижнечелюстной нерв

(n. mandibularis)

Рис. 27. Схема образования ветвей.

Рис. 28. Области иннервации ветвей тройничного нерва:

1 — ядро спинномозгового пути тройничного нерва; 2 — двигательное ядро тройничного нерва; 3 — мостовое ядро тройничного нерва; 4 — ядро среднемозгового пути тройнич­ного нерва; 5 — тройничный нерв; 6 — глазная ветвь; 7 — лобная ветвь; 8 — носореснич-ный нерв; 9 — задний решетчатый нерв; 10 — передний решетчатый нерв; 11 — слезная желœеза; 12 — надглазничный нерв (латеральная ветвь); 13 — надглазничный нерв (меди­альная ветвь); 14 — надблоковый нерв; 15 — подблоковый нерв; 16 — внутренние носо­вые ветви; 17 — наружная носовая ветвь; 18 — ресничный узел; 19 — слезный нерв; 20 — верхнечелюстной нерв; 21 — подглазничный нерв; 22 — носовые и верхние губные ветви подглазничного нерва; 23 — передние верхние альвеолярные ветви; 24 — крылонебный узел; 25 — нижнечелюстной нерв; 26 — щечный нерв; 27 — язычный нерв; 28 — подниж-нечелюстной узел; 29 — подчелюстная и подъязычная желœезы; 30 — нижний альвеоляр­ный нерв; 31 — подбородочный нерв; 32 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 33 — челюстно-подъязычная мышца; 34 — челюстно-подъязычный нерв; 35 — жевательная мышца; 36 — медиальная крыловидная мышца; 37 — ветви барабанной струны; 38 — ла­теральная крыловидная мышца; 39 — ушно-височный нерв; 40 — ушной узел; 41 — глу­бокие височные нервы; 42 — височная мышца; 43 — мышца, напрягающая небную зана­веску; 44 — мышца, напрягающая барабанную перепонку; 45 — околоушная желœеза.

Как видно из схемы, двигательный корешок тройничного нерва присоединяется к его третьей ветви - n. mandibularis и, таким образом, только эта ветвь является смешанной по функции. Первая и вторая ветви тройничного нерва – чисто чувствительные (рис. 28).

Места выхода на лицо ветвей тройничного нерва:

· Надглазничная вырезка (через неё выходит одна из конечных веточек n. frontalis).

· Подглазничное отверстие (место выхода одноимённого нерва из n. maxillaris).

· Подбородочное отверстие (подбородочные ветви из n. alveolaris inferior).

Области иннервации ветвей:

N. ophthalmicus– чисто чувствительный. Проходит в латеральной стенке пещеристого синуса вместе с III и IV черепными нервами. Через верхнюю глазничную щель проходит вместе с III, IV, VI парами нервов. Сразу по вступлению в глазницу отдаёт менингеальные ветви, а затем делится ещё на несколько нервов:


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]