взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Хирургия А. Я. Голдина, Ю. М. Дупяндин, Н. П. Ермолова, Н. В. Лебедев, Е. В. Мареев, т, В. Смирнова, М. Г. Шипуло
просмотров - 380

План:

1. Аналіз та узагальнення отриманих навиків, спостережень з практики.

2. Складання звіту.

6. РЕКОМЕНдована основна і додаткоВА ЛІТЕРАТУРА:

Основна література:

1. Демчук М.В., Чорний М.В., Захаренко М.О., Високос М.П. Гігієна тварин: Підручник. Друге видання. – Харків: Еспада, 2006. – 520 с.

2. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин./ Високос М.П., Чорний М.В., Захаренко М.О. - Харків: Еспада, 2003. – 218 с.

3. Гігієна тварин/ Демчук М.В., Чорний М.В., Високос М.П., Павлюк Я.С.; за ред.. М.В. Демчука. – К. : Урожай, 1996. – 384 с.

4. Гігієна тварин: практикум/ Демчук М.В., Андрусишин Й.В., Гаврилець Є.С. та ін..; за ред.. М.В. Демчука. – К. : «Сільгоспосвіта», 1994. – 328 с.

5. Кузнецов А.Ф., Демчук Н.В. Гигиена сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1992.

6. Аликаев В.А. Зоогигиена. – М.: Колос, 1976.

7. Храбустовский М.Ф., Демчук Н.В., Онегов А.Н. Практикум по зоогигиене. – М.: Колос, 1984.

8. Чикалев А.И. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2006. – 224 с.

Додаткова література:

1. Волков Г.К. Справочник зоогигиенических нормативов для животноводческих объектов. – М.: Агропромиздат, 1986.

2. Мазуренко В.П., Віннічук А.Т. Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія. – К.: Вища школа, 1995.

3. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений. – М.: Агропромиздат, 1988.

4. Волков Г.К. Гигиена крупного рогатого скота на промышленных фермах. - Россельхозиздат, 1987.

5. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з дисципліни «Зоогігієна” для студентів ІІІ курсу зообіотехнологічного факультету. „Санітарно-гігієнічна оцінка якості кормів”/Ковалевський М.О., Медведєв А.Ю.. – Луганськ, 2000.

6. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з дисципліни «Зоогігієна” для студентів ІІІ курсу зообіотехнологічного факультету. „Санітарно-гігієнічна оцінка якості питної води і грунту”/Ковалевський М.О., Медведєв А.Ю.. – Луганськ, 2001.

7. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з дисципліни «Зоогігієна” для студентів ІІІ курсу зообіотехнологічного факультету. „Санітарно-гігієнічна оцінка мікроклімату тваринницьких приміщень”/Ковалевський М.О.– Луганськ, 1998.

8. Кузнецов А.Ф. Гигиена содержания животных //Справочник.-СПб.:Лань, 2003.-640 с.

9. Додаток А

Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет

Біолого-технологічний факультет