взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство V. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
просмотров - 934

1. Диагноз (в полной его формулировке: основной, осложнения, сопутствующие заболевания, название операций и пособий).

2. Дифференциальная диагностика. Излагается детально дифференциальная диагностика вообще по данному заболеванию и по заболеванию у курируемой больной.

VI. ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

В случае если планируется оперативное лечение, то описывается план операции.

VII. ДНЕВНИК

Ежедневные подробные записи в истории болезни по принятой в клинике форме с подробным указанием всœех назначений – диетических, лекарственных и др. Графическое изображение утрешней и вечерней температуры, пульса, артериального давления.

VIII. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Излагается этиология и патогенез вообще и в отношении курируемой больной.

IХ. ЭПИКРИЗ И ПРОГНОЗ ( в виде краткого резюме)

Изложить прогноз в отношении: а) жизни; б) трудоспособности; в) деторождения. Прогноз по каждому пункту излагается вообще в отношении данного заболевания, после чего излагается прогноз у курируемой больной.

Х. РЕФЕРЕТ НА ТЕМУ

ХI. ЛИТЕРАТУРА

Библиографический список

Основная

13. Гинœекология: Учебник /Л.Н. Василевская и др.- 2-е изд.,доп. и перераб.- Ростов -на-Дону: ФЕНИКС 2002.- 572с. 618.9(02) Г 49

14. Савельева Г.М. Гинœекология. Учебник. - М., 2005. - 432с. шифр

Дополнительная

3. Полякова В.А. Современная гинœекология.-Тюмень: издательство ФГУИПП «Тюмень».- 2004. -608с.

4. Практическая гинœекология : Клинические лекции/ред. В И Кулаков, ред В.Н. Прилепская. М.: МЕДпресс-информ, 2006 - 736 с. [618.1 П69]

5.Гинœекологическая эндокринология/ В.Н. Серов, В.Н.Прилепская, Т.В.Овсянникова. М.: Медпресс – информ,2004 [618.1 С32]

6. Дисфункциональные маточные кровотечения/ В. Н. Кустаров, И, И. Черниченко.- Б.м.: Издательский дом СПбМАПО, 2005. -163 с. [ 618.161 К94]

7. Исследование гормонального статуса женщины в практике гинœеколога/ Н.М.Подзолкова, О.Л.Глазкова. – М. Изд. РАМН, 2004. 80с. [618.07 П 44]

8. Синдром поликистозных яичников /И.Б.Манухин, М.А. Геворкян, Н.Е -. Кушлинский .-М.:Мед, информ. агентство,2004. 192с.[ 618,171 М24]

9. Лечение женского и мужского бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии/ред. Кулаков В.И. и др. МИА, 2005. [618.102 Л53]

10. Поликлиническая гинœекология: клинические лекции/ ред. В.Н. Прилепская, - 2-е изд., доп. – М.: Медпресс-информ, 2005. – 640с. [618. 1 П50]

11. Гинœекология. Практикум; Учебное пособие. - Ростов н/Д; Красноярск: Издательские проекты; Феникс, 2006. - 256 с. [ 618(02) Г49]

12. Гинœекология от пубертата до постменопаузы: Практическое руководство для врачей/ под ред. Акад. РАМН проф. Э.К. Айламазяна. – М. Медпресс – информ, 2004 – 448с. [618.1 Г49]


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]