взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VI. Основні етапи заняття
просмотров - 1349

А. Підготовчий — на початку заняття викладач у навчальній кімнаті про­водить науково-методичне обгрунтування теми, опитування з даної теми з використанням наочного приладдя, контроль базових знань, видає завдання для самостійної роботи студентів.

Б. Основний — самостійна робота студентів під керівництвом викладача в палаті патології вагітних, в передпологових палатах, в пологовому залі чи на фантомі. Після одержання завдання для самостійної роботи студенти під керівництвом викладача вивчають прийоми Леопольда, аускультацію серце­вих тонів плода за допомогою акушерського стетоскопа, кардіомонітора, ме­тоди практичного визначення ступеня вставлення голівки в малий таз (за да-

ними зовнішнього обстеження і за результатами вагінального дослідження), практично визначають наявність клінічного співвідношення між розмірами голівки плода і таза матері.

Для засвоєння практичних навичок студентів слід розподілити на групи по 2—3 особи.

В. Заключний — контроль остаточного рівня засвоєння навчального ма­теріалу шляхом доповіді студентів викладачу про виконання завдання для самостійної роботи, розв'язання ситуаційних задач, узагальнення, оцінки ро­боти кожного студента з обліком знань деонтології, завдання додому.

VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ палати патології вагітних, передпологова, пологовий зал.

Оснащення: тазоміри, стетоскопи, сантиметрові стрічки, лялька, скелœето-ваний таз, таблиці, рукавички. На занятті необхідно демонструвати рентгено­грами, за допомогою яких уточнюють положення плода в матці, токо-кардіомонітор, апарат для УЗД. Стоит отметить, что для обстеження повинні бути підготовлені 4—-5 жінок з пізніми строками вагітності.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначення членорозміщення плода.

2. Визначення положення плода.

3. Визначення позиції і виду плода, охарактеризуйте особливість визна­ чення позиції і виду плода залежно від його положення.

4. Мета і правила виконання І прийому Леопольда.

5. Мета і правила виконання II прийому Леопольда.

6. Мета і правила виконання III прийому Леопольда.

7. Мета і правила виконання IV прийому Леопольда.

8. Охарактеризуйте шуми, які вислуховуються при аускультації вагітної матки у II половині вагітності.

9. Які інструментальні методи використовують в акушерстві для діагнос­ тики положення внутрішньоутробного плода і його серцебиття?

10. Визначення великого і малого сегментів голівки плода.

11. Охарактеризуйте положення, яке займає голівка плода відносно пло­ щини входу до малого таза.

12. Перелічіть показання до вагінального дослідження.


Читайте также


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — на початку заняття альність теми, сформулювати основні завдіиклаДаЧ повинен розкрити акту- кння заняття, провести контроль основного рівня знань шляхом відповіді кожного студента на контрольне за­питання. Студентам видаються завдання для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  У навчальній кімнаті проводиться контроль початкового рівня засвоєння матеріалу з використанням таблиць і муляжів. Розбирається питання будови кісткового таза, розподіл його на площини, межі вимірювання кісткового та­за, визначення параметрів, недоступних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — мотивування теми, контроль вихідного рівня базових і основних знань, розподіл завдань для самостійної роботи. Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача, а саме — робота з навчальною літературою і навчальними посібниками... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  1. Підготовчий етап — мотивація теми, контроль базового і основнрго рівня знань, видача завдання для самостійної роботи. 2. Основний етап — самостійна робота студентів під контролем виклада­ ча: робота з навчальною літературою при низькому рівні базових знань і... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — мотивація теми, контроль початкового рівня базових та основних знань, розподіл завдань для самостійної роботи. Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача. Студенти з низьким вихідним рівнем знань працюють з навчальною... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи занять

  А. Підготовчий — мотивація теми (приклади з життя). Контроль вихідного рівня знань шляхом опитування студентів чи розв'язування задач. В. Основний етап — самостійна робота студентів під контролем виклада­ча. Заняття проводиться в навчальній кімнаті, оснащеній... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]