взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Психиатрия V. Неврозы
просмотров - 229

НЕВРАСТЕНИЯ

ИСТЕРИЯ

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ

VI. Психосоматические реакции и заболевания

ПСИХОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

ПСИХОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Литература ко всœему курсу

I. Общие представления о медицинской психологии

Подходы к содержанию медицинской психологии

При изучении медицинской психологии возникают определœенные трудности, которые вызваны отсутствием общих представлений о клинике заболеваний, целостности образа психики больного. В учебных пособиях существует известная терминологическая размытость и путаница в определœении медицинской психологии.

Содержание медицинской психологии, ее место, объем до сих пор по-разному принято понимать специалистами. Общим является то, что медицинская психология рассматривает область, пограничную между медициной и психологией. При этом она изучает проблемы медицины в психологическом аспекте и методами психологии.

В большинстве стран распространено понятие клинической психологии, а не медицинской. В клиническую психологию в США включаются психотерапия, психодиагностика, консультативная психология, психогигиена и реабилитация, некоторые разделы дефектологии, психосоматика. В Польше медицинская психология также принято понимать достаточно широко, в число ее задач включаются диагностика, клинико-восстановительная деятельность, реабилитация инвалидов, психотерапия, психокоррекция, контроль эффективности психокоррекции и психотерапии.

В нашей стране К. К. Платонов рассматривал клиническую психологию как часть медицинской психологии. Клиническая психология, по его мнению, имеет прикладное значение, отвечая потребностям клиники: психиатрической, неврологической, соматической. В медицинскую психологию Платонов включил помимо клинической психологии психогигиену.

Предмет исследования медицинской психологии

По направленности психологических исследований (на выявление общих закономерностей либо на особенности конкретного больного) можно выделить общую и частную медицинскую психологию.

Общая медицинская психология изучает общие вопросы и включает в себя следующие разделы:

 1. Основные закономерности психологии больного человека (критерии нормальной, временно измененной и болезненной психики), психологии врача (медицинского работника), психологии повсœедневного общения больного и врача, психологической атмосферы лечебно-профилактических учреждений.
 2. Психосоматические и соматопсихические взаимовлияния.
 3. Индивидуальность (темперамент, характер, личность), эволюцию и этапы ее постнатального онтогенеза (включая детство, отрочество, юность, зрелость и поздний возраст), аффективно-волевые процессы.
 4. Медицинскую деонтологию, включающую вопросы врачебного долга, этики, врачебной тайны.
 5. Психогигиену (психологию медицинских советов и консультаций, психологию семьи, психогигиену лиц в кризисные периоды их жизни (пубертатный, климактерический). Психологию брака и половой жизни. Психогигиеническое обучение, психотренинг взаимоотношений врача и больного.
 6. Общую психотерапию.

Частная медицинская психология изучает конкретного больного, а именно:


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]