взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия Характеристика.
просмотров - 220

Кількість учнів не повинно перевищувати за мість мостів загальноосвітнього закладу, передбаченої проектом, за яким побудовано або пристосоване будівлю. Місткість споруджуваних міських загальноосвітніх закладів не повинна перевищувати 1000 чоловік, сільських малокомплектних установ для I ступеня навчання - 80 осіб. I і ІI ступенів - 250 осіб, I. II і III ступенів - 500 осіб.

Наповнюваність кожного класу не повинна перевищувати 25 осіб.

Навчальні приміщення не розміщуються в підвальних і цокольних поверхах будівлі. Висота будівлі загальноосвітньої установи не повинна перевищувати 3 поверхів.

При розміщенні установи в пристосованому приміщенні набір приміщень, їх площі визначаються за погодженням з територіальними центрами держсанепіднагляду в кожному конкретному випадку, виходячи з виду загальноосвітнього закладу, числа і віку учнів, кількості класів та іншого.

Гардероби розміщуються на 1 поверсі з обов'язковим обладнанням осœередків для кожного класу. Гардероби оснащуються вішалками для одягу й осœередками для взуття.

Навчальні класи не слід розташовувати поблизу приміщень, що є джерелами шуму і запахів (майстерень, спортивних і актових залів, харчоблоку)

Учнів I ступеня навчають у закріплених за кожним класом навчальних приміщеннях, виділених в окремий блок.

Для учнів II-III ступені допускається організація освітнього процесу за класно-кабінетної системи в будь-яких поверхах будівлі, крім підвальних та цокольних.

Навчальні приміщення включають: робочу зону (розміщення навчальних столів для учнів), робочу зону вчителя, додатковий простір для розміщення навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання (ТЗН), зону для індивідуальних занять учнів і можливої ​​активної діяльності.

Площа кабінетів приймається з розрахунку 2,5 м на одного учня при фронтальних формах занять. 3,5 м2 - при групових формах роботи та індивідуальних заняттях.

Площа і використання, кабінетів інформатики повинні відповідати гігієнічним вимогам, що пред'являються до відеодисплейних терміналів, персональних елœектронно-обчислювальних машин та організації роботи.

Оптимальні розміри робочої зони навчаються залежать від кута видимості (пов'язаного з відстанню від дошки до перших бічних рядів - парт). Він повинœен становити не менше 35 ° для учнів II-III ступені і не менше 45 ° для учнів 6-7 років.

При кожному кабінеті або групі з 2-3 кабінетів організується лаборантська (наявність лаборантської обов'язково в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики).

В установах з технічним профілем слід передбачити універсальне приміщення площею 108 м2 (90 + 18) для технічної творчості.


Читайте также


 • - ВопросФиз. характеристика процесса тренировки

  Спортивная тренировка представляет собой специализированный педагогический процесс, направленный на повышение общей физи­ческой подготовленности и специальной работоспособности. Спортивная тренировка, с физиологической точки зрения, пред­ставляет собой... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Гормоны поджелудочной железы. Характеристика их физиологических эффектов.

  Гормоны поджелудочной железы - это инсулин и глюкагон. Физиологические эффекты инчулина: Инсулин - это гормон белковой природы, образующийся в &... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Двигательные проводящие пути. Общая характеристика. Пирамидные, экстрапирамидные пути.

  Эти пути можно подразделить на две груп­пы: 1) главный двигатель­ный, или пирамидный, путь, tractus pyramidalis (корково-ядерный и корково-спинномозговые пу­ти), несет импульсы произ­вольных движений из ко­ры головного мозга к ске­летным мышцам головы, шеи, туловища, конечно­стей... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Железы внутренней секреции (общая характеристика). Классификация желез внутренней секреции. Гипофиз.

  Эндокринные железы.В результате обмена веществ, происходящего под влиянием нервной системы, в организме образуются химические соединения, которые, обладая высокой физиологической активностью, регулируют нормальное отправление функций организма и участвуют в процессе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Классификация групп крови по системе АВО. Характеристика агглютиногенов и агглютининов этой системы. Принципы переливания крови.

  Группа крови - описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов, определяемое с помощью методов идентификации специфических групп углеводов и белков, включённых в мембраны эритроцитов животных. Эта система была открыта в 1900, немецким доктором Карлом... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Конечный мозг. Комиссуральные и проекционные волокна больших полушарий головного мозга. Функциональная характеристика проводников во внутренней капсуле.

  Передний мозг. В своем развитии передний мозг связан с обо­нятельным рецептором. По мере возникновения и усовершенство­вания других анализаторов он разрастается и превращается в от­дел центральной нервной системы, управляющий всей жизнедея­тельностью организма.... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Кора больших полушарий. Характеристика сенсорных, двигательных и ассоциативных зон коры. Функциональная асимметрия полушарий. Электроэнцефалография.

  Кора больших полушарий головного мозга или кора головного мозга — структура головного мозга, слой серого вещества толщиной 1,3—4,5 мм[1], расположенный по периферии полушарий большого мозга, и покрывающий их. Наибольшая толщина отмечается в верхних участках... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Лейкоциты, их морфофункциональная характеристика, количество, функции, методы подсчета. Лейкоцитарная формула, метод ее определения.

  Лейкоциты, белые кровяные клетки, бесцветные клетки крови животных и человека. Л. имеют общее происхождение с красными кровяными клетками — эритроцитами как в филогенезе, так и в онтогенезе (см. Кроветворение). У беспозвоночных животных основная масса кровяных клеток... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Морфо-функциональная характеристика нейрона (сомы, дендритов, аксона, аксонного транспорта, метаболизма). Типы нервных клеток. Функциональная классификация нейронов.

  Морфофункциональной единицей нервной системы является нейрон.Атрибутами любой нервной клетки является тело нейрона и отходящие отростки:1 аксон,все остальные-дендриты.Аксон-отросток нейрона,по которому возбуждение распространяется от тела нейрона(не важно... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Морфофункциональная характеристика лейкоцитов крови человека

  Производится микроскопирование мазка крови человека (окрашенного по Романовскому-Гимза) с зарисовкой различных видов лейкоцитов и заполнением таблицы по морфофункциональной характеристике лейкоцитов. Ситуационные задачи: 1. После соревнований (бег на 5 км) у... [Ознакомиться подробнее.]