взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Урология V2: Поясничное и крестцово-копчиковое сплетение.
просмотров - 222

I:

S: Поясничное сплетение формируется передними ветвями Th12, L1-L3, верхняя ветвь L4 нервов.

I:

S: Поясничное сплетение залегает в толще m. Psoas major

I:

S: Кожу верхней части ягодицы и пахового канала выше его поверхностного отверстия иннервирует n. iliohypogastricus

I:

S: Боковые мышцы живота иннервирует n. iliohypogastricus

I:

S: Непосредственно в паховом канале проходит n. ilioinguinalis

I:

S: Кожу лобка и мошонки иннерв рует n. ilioinguinalis

I:

S: Кожу бедра под паховой связкой иннервирует ветвь n. genitofemoralis

I:

S: M. cremaster иннерврует ветвь n. genitofemoralis

I:

S: Оболочки яичка иннервирует ветвь n. genitofemoralis

I:

S: Ветвь поясничного сплетения - n. cutaneus femoris lateralis

I:

S: Через lacuna musculorum проходит n. femoralis

I:

S: Rr. cutanei femoris anteriores - ветви n. femoralis

I:

S: N. saphenus - ветвь n. femoralis

I:

S: Кожу медиальной поверхности голени иннервируют ветви n. saphenus

I:

S: В canalis adductorius проходит n. saphenus

I:

S: M. pectineus иннервирует n. obturatorius

I:

S: M. gracilis иннервирует n. obturatorius

I:

S: Аддукторы бедра иннервирует n. obturatorius

I:

S: Крестцовое сплетение формируется передними ветвями нижней части L4, L5, S1-S4 нервов.

I:

S: Соответствие между мышцами бедра и нервами, их иннервирующими:

L1: gluteus mediu

L2: gluteus maximu

L3: sphincter ani externu

L4: semitendinosu

L5: piriformi

R1: gluteus superior R2: gluteus inferior R3: pudendu

R4: ischiadicu

I: S: M. tensor fascia latae иннервирует n. gluteus superior

I: S: Кожу anus иннервирует n. pudendus

I: S: Diafragma urogenitalis иннервирует n. pudendus

I: S: N. dorsalis penis - ветвь n. pudendus

I: S: N. ischiadicus выходит через foramen infrapiriformes

I: S: Через foramen ischiadicum minus проходит n. pudendus

I:

S: Соответствие между мышцами бедра и нервами, их иннервирующими:

L1: semimembranosu

L2: adductor longu

L3: vastus laterali

R1: ischiadicu

R2: obturatoriu

R3: femoralis

R4: peroneus communi

I:

S: Соответствие между группой мышц голени и нервом, ее иннервирующим:

L1: задняя L2: латеральная L3: передняя R1: tibiali

R2: peroneus superficiali

R3: peroneus profundu

R4: saphenu

I: S: N. tibialis проходит в сanalis cruropopliteus

I: S: N. clunium inferiores – ветви n. cutaneous femoralis posterior

I: S: Кожу заднемедиальной поверхности голени иннервирует n. Cutaneus surae medialis

I: S: Мышцы медиальной группы стопы, кроме m.adductor hallucis et caput lateralis m. flexor hallucis brevis иннервирует n. Plantaris medialis


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]