взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Урология V2:Спинномозговые нервы. Шейное и плечевое сплетение.
просмотров - 236

I: S: У человека имеется 8 пар шейных спинномозговых нервов.

I: S: Спинномозговые нервы - смешанные

I: S: Кожу спины иннервируют rr. dorsales nn.spinales.

I: S: Анимальные сплетения формируют rr. ventrales nn.spinales.

I: S: Иннервацию внутренностей и сосудов обеспечивают rr. communicans albi nn.spinales.

I: S: Соответствие между номером задней ветви спинномозгового нерва и ее названием:

L1: 1 шейный L2: 2 шейный L3: три верхние поясничные L4: три верхние крестцовые R1: suboccipitali

R2: occipitalis major

R3: clunii superiore

R4: clunii medii R5: clunii inferiore

I: S: N. suboccipitalis иннервирует m. obliquus capitis sup

I: S: Шейное сплетение образуется передними ветвями 1- 4 шейных нервов.

I: S: Соответствие между группой ветвей шейного сплетения и ветвями:

L1: кожные L2: мышечные L3: смешанные R1: n. auricularis magnu

R2: radix inferior ansae cervicales

R3: n. phrenicu

R4: n. suboccipitali

I:

S: N. transversus colli по составу волокон - кожный

I:

S: N. occipitalis minor по составу волокон - кожный

I:

S: Nn. supraclaviculares по составу волокон - кожные

I:

S: Radix superior ansa cervicalis - ветвь 12 черепного нерва.

I:

S: Аnsa cervicalis иннервирует инфрагиоидную группу мышц шеи.

I:

S: Шейное сплетение анастомозирует с 11 черепным нервом.

I:

S: N. phrenicus cодержит чувствительные, двигательные и симпатические волокна.

I: S: Соответствие между ветвями диафрагмального нерва и областью их иннервации:

L1: двигательные L2: чувствительные L3: симпатические L4: парасимпатические R1: диафрагма R2: плевра и перикард

R3: печень

I: S: Плечевое сплетение образуется передними ветвями C5 - C8 и Th1 нервов.

I: S: Плечевое сплетение проходит через spatium interscalenum

I:

S: N. dorsalis scapulae иннервирует m. rhomboideus

I:

S: N. dorsalis scapulae иннервирует m. levator scapule

I:

S: N. thоracicus longus иннервирует m. serratus anterior

I:

S: N. suprascapularis иннервирует m. infraspinatus

I:

S: N. subscapularis иннервирует m. teres major

I:

S: N. subscapularis иннервирует m. latissimus dorsi

I:

S: N. axillaris иннервирует m. deltoideus

I:

S: N. axillaris иннервирует m. teres minor

I:

S: N. axillaris проходит в foramen quadrilaterum

I:

S: N. axillaris дает n. cutaneus brachii lateralis superior

I:

S: Переднюю группу мышц плеча иннервирует n. musculocutaneus

I:

S: Заднюю группу мышц плеча иннервирует n. radialis

I:

S: Переднюю группу мышц предплечья, кроме m. flexor carpi ulnaris и прилежащей части m. flexor digitorum profundus иннервирует n. medialis


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]