взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Валеология B. ревматоидты артрит
просмотров - 752

C. септикалық артрит

+. реактивті артрит

E. құяң

88. Т. деген 16 жастағы науқасты вирусты инфекциямен ауырғаннан кейін ірі буындарының ауыруы, субфебрилитет, бас ауыруы, бас айналуы, көз көру өткірлігінің жедел төмендеуі, дене қызуының 38°С дейін көтерілуі, дене салмағының төмендеуі мазалайды. Қарап тексергенде: жүрек шекаралары солға ығысқан, жүректің барлық нүктелœерінде мойын тамырлары, құрсақ қолқасына берілетін систолалық шу естіледі. Сол жақ шыбық артериясының пульсациясының бәсеңдеуі АҚ оң қолында 230/130 мм с.б., сол қолда 150/130 мм с.б., аяқта 220/110 мм с.б. Көз түбі тамырларының өзгерген. Сіздің диагнозыңыз?

A. жедел ревматикалық қызба

B. ревматикалық емес миокардит

C. гигантты жасушалық артериит

D. артериальды гипертония

+. спецификалық емес аортоартериит

89. Г. деген 45 жастағы науқас, аяқтарының әсіресе, оң аяғының бірінші башпайының шыдатпай ауыруы, осы буынның ісіуі, терісінің қызаруы және дене қызуының 38°°С-ға дейін жоғарылауына шағымданады. Буындағы ауыру сезімі жаңа туфлимен ұзақ уақыт жүргеннен кейін мазалаған. Қарап тексергенде: оң аяқтың табан - башпай буындары аймағы ісініп, қызарған, қозғалысы шектелген, құлақ қалқандарында-ауырмайтын диаметрі 2-4мм сары түсті тері асты түйіндері. Қанда: лейкоциттер -10 мың, ЭТЖ-30 мм/сағ. СРБ (++), мочевина-15,0 ммоль/л. ЖЗА: меншікті тығыздығы-1014, эритроциттер - 5-7 к/а, ураттар (+++). Сіздің болжам диагнозыңыз?

A. ревматоидты артрит


Читайте также


 • - Ass. prof. Zhauticova S. B., Maxutova A. K.“Pathophysiology of cardio-vascular system”// Educational-methodical manual// Karaganda, 2006.- 57.

  · Методы обучения и преподавания: Лекции- проблемные. Практические занятия: решение ситуационных задач по методу TBL, семинар (обсуждение теоретических вопросов по теме занятий, решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий разбор логических вопросов);... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Fascia prevertebralis

  I: S: Фасциальное влагалище для m. sternocleidomastoideus образует +: lamina superficialis fasciae colli propria I: S: Фасциальное влагалище для m. trapezius образует … +: lamina superficialis fasciae colli propria I: S: Фасциальные влагалища для подподъязычной группы мышц шеи образует … +: lamina profunda fasciae colli propria I: S: Висцеральный и... [Ознакомиться подробнее.]


 • - GANGLION SUBMANDIBULARE(SUBLINGUALE)

  ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА СИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА                         Таблица   Нервы шейного сплетения     Нервы Ход нерва Ветви Область иннервации ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - ISBN 5-94946-150-9

  © Башкирёва А. С, Коновалов С. С, 2004 © Издательство «прайм-ЕВРОЗНАК», 2004 © Серия, оформление, Издательство «прайм-ЕВРОЗНАК», 2004 Оглавление Сведения об авторах............................................................... 3 Список сокращений................................................................. 6 ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - L1: falx cerebri

  L2: tentorium cerebelli L3: falx cerebelli L4: cavum trigeminale L5: diaphragma sellae R1: срастается с crista galli R2: имеет вид палатки R3: обхватывает большое затылочное отверстие в виде двух ножек R4: лежит на пирамиде височной кости I: S: По верхнему краю falx cerebri... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. brachioradialis, плечелучевая мышца

  Кровоснабжение: a. radialis, a. collateralis radialis (из a. profunda brachii), a. recurrens radialis (из a. radialis). Венозный отток: vv. radiales. Лимфатический отток: lnn. brachiales et cubitales. Иннервация: n. radialis. M. pronator teres, круглый пронатор; m. flexor carpi radialis, лучевой сгибатель запястья; Кровоснабжение: a. brachialis, a. ulnaris, a. radialis. ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. depressor anguli oris, мышца, опускающая угол рта; m. depressor labii inferioris, мышца, опускающая нижнюю губу; m. mentalis, подбородочная мышца

  Кровоснабжение: a. labialis inferior (из a. facialis), a. mentalis (из a. alveolaris inferior). Венозный отток: v. facialis. Лимфатический отток: lnn. submentales et submandibulares. Иннервация: r. marginalis mandibulae nn. facialis. Жевательные мышцы M. masseter, жевательная мышца Кровоснабжение: a. masseterica (из a. maxillaris), a. transversa faciei (из... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. obturatorius externus, наружная запирательная мышца

  Кровоснабжение: a. obturatoria (из a. iliaca interna), a. circumflexa femoris lateralis (из a. profunda femoris). Венозный отток: v. obturatoria, v. profunda femoris. Лимфатический отток: lnn. obturatorii et inguinales profundi. Иннервация: n. obturatorius. Иннервация кожи ягодичной области: · nn. clunium superiores (задние ветви верхних поясничных... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. tibialis anterior, передняя большеберцовая мышца

  Кровоснабжение: a. tibialis anterior. Венозный отток: vv. tibiales anteriores. Лимфатический отток: lnn. tibiales anteriores et inguinales profundi. Иннервация: n. peroneus (fibularis) profundus. М. extensor digitorum longus, длинный разгибатель пальцев Кровоснабжение: a. tibialis anterior. Венозный отток: vv. tibiales anteriores. Лимфатический... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Magnum, condyli occipitalis, fossa condylaris, tuberculum pharyngeum, canalis

  hypoglossalis(XII пара чмн). 2. Вид черепа сбоку (norma lateralis).Здесь различают 3 углубления (ям- ки): -височная ямка, fossa temporalis, ограничивается сверху и сзади височной линией, снизу - crista infratemporalis и нижним краем arcus zygomaticus, спереди - скуловой костью. Fossa temporalis выполнена височной мышцей. -... [Ознакомиться подробнее.]